Služba za boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe

Služba vrši slijedeće poslove:

• izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih općih propisa u oblastima za koje je i osnovana,
• sprovodi utvrđenu politiku i prati stanje u oblastima za koje je osnovana,
• inicira i učestvuje u izradi propisa iz oblasti za koje je osnovana,
• vodi i rješava u prvostepenom upravnom postupku u oblasti boračko-invalidske zaštite i druge upravne poslove u vezi sa ostvarivanjem prava iz BIZ-e,
• daje stručna mišljenja na nacrte i prijedloge općinskih propisa iz oblasti BIZ-e,
• pomaže korisnicima BIZ-a u ostvarivanju njihovih prava,
• sprovodi utvrđenu politiku, izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih općih akata u oblasti raseljenih lica,
• stručni i ostali poslovi vezani za povratak i repatrijaciju raseljenih osoba i izbjeglica iz inozemstva i njihovo uključivanje u normalne tokove življenja,
• obezbjeđenje efikasnog funkcioniranja naselja za kolektivni smještaj raseljenih lica,
• učestvuje u izradi i realizaciji projekata za provedbu Aneksa 7. Općeg okvirnog sporazuma u saradnji sa humanitarnim vladinim i nevladinim organizacijama,
• vodi i rješava u prvostepenom upravnom postupku po pitanju povrata napuštenih nekretnina u vlasništvu građana,
• pomaže raseljenim licima u ostvarivanju njihovih prava,
• vrši upravljanje i nadzor nad centrima za smještaj izbjeglih i raseljenih lica,
• obavlja ostale poslove iz djelokruga rada i nadležnosti utvrđenih zakonskim propisima,
• obavlja i druge poslove iz nadležnosti službe i po nalogu općinskog načelnika.

V.D. Šef Službe za boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe: Halid Hadžić -telefon: 035/743-345

Begajeta Muratović
Stručni saradnik za upravno rješavanje
Telefon: 035/743-318 
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Avdan Džekić
Viši samostalni referent-upravnik naselja i objekata za kolektivni smještaj
Telefon: 035/743-330
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Nedina Miceva
Viši referent za postupak utvrđ. statusnih prava raseljeljenih lica
Telefon: 035/743-330

Zaim Numanović
Viši referent za postupak utvrđ.osnovnih prava PŠ/PB RVI i prava stambene, zdravstvene i oblasti soc.zaštite
Telefon: 035/743-319
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  

Belsida Husić
Viši referent za obračun i trebovanje novčanih sredstava
Telefon: 035/743-319

Senaid Đulović 

Viši referent za opće poslove i analitiku
Telefon: 035/743-318

Kontakt

Općina Živinice
home iconUl. Alije Izetbegović br.28
      75270 Živinice
      Bosna i Hercegovina

phone-icon-43223 +387-35/743-301; 035/743-303,
fax-icon +387-35/772-125
url www.opcinazivinice.ba
Mail  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.