Nadležnosti općinskog Načelnika

Član 38. Statuta općine Živinice

Općinski načelnik kao nosilac izvršnih poslova u okviru samoupravnog djelokruga Općine, u okviru svoje nadležnosti:


1. predstavlja i zastupa Općinu,


2. osigurava izvršavanje odluka i drugih akata Općinskog vijeća i odgovoran je za njihovo provođenje,


3. podnosi prijedlog budžeta Općine Općinskom vijeću,


4. odgovoran je za izvršavanje budžeta Općine,


5. obavlja upravljački nadzor nad zakonitošću rada javnih ustanova i preduzeća kojim je osnivač Općina, te im daje upute za rad,


6. donosi akte iz svoje nadležnosti,


7. predlaže odluke i druge akte Općinskom vijeću,


8. obezbjeđuje izradu i Općinskom vijeću podnosi na usvajanje ekonomske planove, razvojne planove, investicione programe, prostorne i urbanističke planove i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući zoniranje i korištenje javnog zemljišta,


9. provodi politiku Općine u skladu sa odlukama Općinskog vijeća,


10. izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povjereno Općini,


11. utvrđuje organizaciju službi za upravu i drugih službi Općine,


12. donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi,


13. realizira saradnju Općine sa drugim općinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama u skladu sa odlukama i zaključcima Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,


14. podnosi izvještaj Općinskom vijeću o ostvarivanju politike Općine i svojim aktivnostima,


15. odlučuje o pitanjima iz radnog odnosa zaposlenika u skladu sa zakonom,


16. brine se o zakonitom i pravodobnom obavljanju poslova iz nadležnosti općinskih službi i poduzima mjere za osiguravanje njihovog efikasnijeg rada,


17. sklapa ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, ovim statutom i odlukom Općinskog vijeća,


18.brine se o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava rada,


19.obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, drugim propisima i ovim statutom.

 

Kontakt

Općina Živinice
home iconUl. Alije Izetbegović br.28
      75270 Živinice
      Bosna i Hercegovina

phone-icon-43223 +387-35/743-301; 035/743-303,
fax-icon +387-35/772-125
url www.opcinazivinice.ba
Mail  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.